Doorgaan naar hoofdinhoud subline-curl

Avondmaal met tieners

Avondmaal is een kernritueel in de christelijke geloofsgemeenschap. Deze werkvorm helpt tieners om het avondmaal in hun eigen belevingswereld te plaatsen en te ervaren wat dit voor hen betekent.

Doel: De jongeren ervaren wat het avondmaal voor hen kan betekenen.
Nodig: Flap-over en stiften. Prints van de bijbelteksten en achtergrondinformatie onderaan deze werkvorm. Een brood en druivensap.
Voorbereiding: Lees zelf de Bijbelteksten en achtergrondinformatie door en bepaal welke het beste bij jouw kerk en groep past. Zoek eventueel een andere vertaling van de Bijbeltekst. Het gaat in dit item om het raken van de gevoelslaag van jongeren. De blog van Astrid Damstra geeft hier een mooi voorbeeld van!

Je kunt overwegen om de predikant te vragen mee te doen met dit item.

Bedoeling van het Laatste Avondmaal

Gebruik hiervoor de Bijbelteksten en achtergrondinformatie verderop.

Lees de gekozen Bijbeltekst samen door en vertel eventueel wat er in de achtergrondinformatie staat. Bespreek met elkaar de volgende vragen:

 • Leef je eens in in één van de leerlingen van Jezus. Hoe heeft hij dit laatste avondmaal met Jezus ervaren denk je? Wat zal hij gevoeld hebben?

 • Wat bedoelt Jezus als hij zegt: ‘Kijk, dit is mijn lichaam. Ik zal sterven voor jullie” en over de beker wijn: ‘Als ik gedood word, zal mijn ​bloed​ vloeien. Maar daardoor zullen jullie gered worden. Dat heeft God beloofd. Deze ​beker​ is daarvan het teken.’

 • Welke bedoeling heeft Jezus gehad met zijn opdracht om dit laatste avondmaal te blijven herhalen?

Verzamel per vraag jullie antwoorden op een flap-over. Zoek naar die gevoelslaag die in het avondmaal verborgen zit.

Je eigen Avondmaal

Bedenk nu samen een vorm die bij jullie past, om de opdracht en de bedoeling van Jezus vorm te geven. Gebruik hiervoor wat je op de flap-over hebt geschreven. In de kerk gebruiken we een tafelgebed met een bepaalde volgorde.

Je kunt deze vragen in volgorde beantwoorden om de juiste woorden en lijn te vinden voor jullie avondmaal:

Beslis over de volgende onderdelen:

 • Hoe ga je met elkaar het avondmaal vieren?

  • Gebruik je brood, matse, hosti en druivensap, (alcoholvrije) wijn?

  • Hoe deel je met elkaar? Geef je het door of deelt 1 iemand het uit?

  • Sta je, zit je, loop je naar elkaar toe?

 • Welk (pop)lied past bij het avondmaal?

 • Welke woorden wil je erbij uitspreken?

  • Spreekt één persoon die uit, of spreek je met elkaar iets uit?

  • Wil je de volgorde van het tafelgebed in de kerk volgen? Maak dan gebruik van de volgende vragen:

   • Wie is God en wat heeft hij gedaan?

   • Welke bedoeling had Jezus met het avondmaal?

   • Deel het brood en de druivensap met elkaar.

 • Wil je na het delen van brood en wijn/druivensap een gebed uitspreken? Welke woorden kies je? Dit kan een zelfbedacht gebed zijn, bijvoorbeeld een dankgebed, of een gebed dat je uitspreekt als antwoord op Jezus’ oproep om samen maaltijd te vieren. Je kunt ook kiezen voor een bestaand gebed, bijvoorbeeld het Onze Vader.

Als je alles met elkaar bedacht hebt, ga je jullie eigen avondmaalsviering uitvoeren!

Vertel na afloop hoe je dit zelf beleefd hebt en vraag ook naar reacties van je groep.

Bijbel in gewone taal

Lucas 22:14-20

Jezus​ deelt brood en ​wijn​ uit

14 ’s Avonds ging ​Jezus​ samen met de ​leerlingen​ aan tafel.
15 Hij zei: ‘Hier heb ik naar verlangd! Ik wilde samen met jullie de ​paasmaaltijd​ vieren, voordat mijn lijden begint. 16 Luister naar mijn woorden: Ik vier dit feest pas weer als ​Gods nieuwe wereld​ gekomen is.’
17 Toen nam ​Jezus​ een ​beker​ ​wijn. Hij dankte God en zei: ‘Drink allemaal uit deze ​beker.
18 Luister naar mijn woorden: Ik zal vanaf nu geen ​wijn​ meer drinken. Dat doe ik pas weer als ​Gods nieuwe wereld​ gekomen is.’
19 Toen nam ​Jezus​ een brood. Hij dankte God. Hij ​brak het brood​ in stukken, deelde het uit en zei: ‘Kijk, dit is mijn lichaam. Ik zal sterven voor jullie. Houd deze ​maaltijd​ steeds opnieuw om aan mij te blijven denken.’
20 Na het eten nam ​Jezus​ een ​beker​ ​wijn. Hij zei: ‘Als ik gedood word, zal mijn ​bloed​ vloeien. Maar daardoor zullen jullie gered worden. Dat heeft God beloofd. Deze ​beker​ is daarvan het teken.’

Marcus 14:22-26

Jezus​ deelt brood en ​wijn​ uit

22 Tijdens het eten nam ​Jezus​ een brood. Hij dankte God. Hij ​brak het brood​ in stukken en deelde het uit. Hij zei: ‘Kijk, dit is mijn lichaam.’
23 Daarna nam hij een ​beker​ ​wijn. Hij dankte God en liet de ​beker​ rondgaan. Iedereen dronk eruit. 24 En ​Jezus​ zei: ‘Dit is mijn ​bloed. Als ik gedood word, zal mijn ​bloed​ vloeien. Maar daardoor zullen veel mensen gered worden. Dat heeft God beloofd.’
25 ​Jezus​ zei ook: ‘Luister goed naar mijn woorden: Vanaf nu zal ik geen ​wijn​ meer drinken. Ik zal pas weer ​wijn​ drinken in ​Gods nieuwe wereld.’
26 Toen zongen ​Jezus​ en zijn ​leerlingen​ een ​lied​ om God te danken. Daarna gingen ze op weg naar de ​Olijfberg.

Achtergrondinformatie

Het Laatste Avondmaal (Marcus 14:22-26)

"Het was hun laatste samenzijn. Met deze maaltijd nam Jezus afscheid van de zijnen, Hij die in Galilea zo dikwijls maaltijd met hen had gehouden. 

Later, toen Jezus van hen was heengegaan en ze er alleen voor stonden, zijn ze die maaltijden blijven houden. Als Joden gingen zij op de sabbat naar de synagoge, maar daarnaast kwamen ze bijeen om het brood te breken, Jezus gedenkend, elkaar bemoedigend. Maaltijden van brood, vis en wijn. En hij nam de broden en de vissen, zag op naar de hemel, sprak de zegen uit, brak de broden en gaf die aan zijn discipelen. Avondmaalstaal.

Bij het breken van het brood gedachten zij hoe Jezus' lichaam was gebroken, bij het schenken van de wijn hoe Zijn bloed had gevloeid. Toch was hun samenzijn niet slechts een omzien in schuld en in verdriet, er was ook een vreugdevol verwachten. De graankorrel die in de aarde ging had immers vrucht gedragen, dertig-, zestig-, honderdvoud. En Jezus had hun beloofd dat zij eens met Hem opnieuw de vrucht van de wijnstok zouden drinken in het koninkrijk van God. Was de Zoon des mensen niet het paaslam geweest, dat met Zijn dood aan Israël leven gaf? Zij geloven dat de Vader in de hoge hemel het voor Hem heeft opgenomen, en in Hem voor de wereld die Hem verwierp. Daarmee is het laatste woord niet aan de schuld en het laatste woord ook niet aan de dood. En zouden zij, Zijn volgelingen, dit alles dan niet vieren, samen, aan een maaltijd? Zij geloofden dat zij daarmee handelden in Zijn geest.

En terwijl zij maaltijd hielden, nam Jezus een brood, sprak de zegen uit, brak het, gaf het hun en zei: 'Neem, dit is mijn lichaam.' Ook nam hij een beker, sprak een dankgebed uit en gaf hun die en zij dronken allen daaruit. 'Dit is mijn bloed van het verbond, vergoten voor velen. Voorwaar ik zeg jullie: nimmermeer zal ik drinken de vrucht van de wijnstok, tot op de dag dat ik haar drinken zal, nieuw, in het koninkrijk van God.'

Het is diepzinnige geheimtaal. Vrij vertaald: 'Vader, als ik moet sterven, laat mijn dood dan zijn als de dood van de graankorrel en de druiventros. Moge mijn wijze van leven en mijn wijze van sterven als brood en wijn zijn voor alle mensen van alle tijden.'

Het was Jezus' afscheidsmaal. 'Dit is mijn lichaam.' Zo ontvingen zij wat ze voortaan zelf zouden zijn, het lichaam van de Heer. Voor Hij zou worden uitgeleverd, restte Jezus niets anders dan Zijn geloof en Zijn roeping aan Zijn volgelingen toe te vertrouwen. Het is aan hen om Zijn droom verder gestalte te geven. Hij zal zich daarbij weinig illusies gemaakt hebben: zij zullen Hem verraden, zij zullen loochenen dat ze Zijn vrienden zijn, zij zullen op de vlucht slaan. Maar zij zullen bovenal eens en voor altijd weten dat een mens ook onvoorwaardelijk kan liefhebben en trouw kan zijn tot in de dood."

Bron: Ter Linden, N. (1998). Het verhaal gaat... deel 2, Marcus en Mattheüs. Amsterdam: Balans.

Tip: Lees ook de blog 'Hip en hongerig'