Doorgaan naar hoofdinhoud subline-curl

Gezond en wel

Programma over gezondheid en geloof met overdenkingsvragen bij Marcus 2: 1-2 en Johannes 5: 1-9

In de bijbel staat een aantal verhalen die gaan over zieke mensen. Barthimeus, de blinde man die door Jezus niet over het hoofd gezien wordt, is zo'n verhaal. In dit programma wordt nader ingegaan op het begrip ziek-zijn. Dat levert een verrassende kijk op want in de bijbel wordt de mens als totaliteit gezien: eenheid van lichaam en geest.

Veel verhalen in de bijbel hebben  te maken met heel maken. Meestal praten we over gezond maken, maar dan zien we maar één kant van het geheel. In de bijbel gaat het over de mens  als eenheid van lichaam en geest. Paulus schrijft dat slechte verhoudingen in de gemeente er de oorzaak van zijn dat er zoveel ziekte en dood is ...

Ook in de geneeskunde gaat het er om een mens weer heel te maken. Het oude Nederlandse woord heelmeester geeft dat nog weer. En een vroeger in Nederland geliefde naam voor Jezus was Heiland, een woord dat ook direct met heel maken van doen heeft. Het Griekse woord betekent eerder Bevrijder of Redder, in het Engels Saviour.

Voor dit programma is uit het grote aanbod twee bijbelverhalen gekozen, waarvoor de vertaling uit 'Groot Nieuws voor u' wordt gebruikt.

Marcus 2: 1-12
Toen Jezus enkele dagen later weer in Kafarnaüm was, werd bekend dat Hij thuis was. Er stroomden zoveel mensen toe dat er nergens plaats meer was, zelfs niet voor de deur. En Jezus sprak met hen over de boodschap van God.

Er kwamen mensen aan die een verlamde bij zich hadden. Met zijn vieren droegen ze hem. Omdat er zoveel mensen waren konden ze niet bij Jezus komen. Daarom namen ze boven de plek waar hij zat, de dakbedekking weg en toen ze een opening gemaakt hadden, lieten ze de verlamde man op zijn slaapmat naar beneden zakken. Bij het zien van hun geloof zei Jezus tegen de verlamde: 'Mijn zoon, uw zonden worden u vergeven'.  Nu zaten er ook een paar schriftgeleerden en die vroegen zich af: 'Hoe durft hij dat te zeggen? Hij lastert God! Want alleen God kan zonden vergeven!' Jezus begreep onmiddellijk wat ze dachten en hij zei: 'Waarom denkt u dat bij zichzelf? Wat is eenvoudiger? Tegen deze verlamde zeggen: Uw zonden worden u vergeven, of: Sta op, pak uw slaapmat en loop? Ik zal u laten zien dat de Mensenzoon de macht heeft om hier op aarde zonden te vergeven.' Toen richtte hij zich tot de verlamde: 'U zeg ik: Sta op, pak uw slaapmat en ga naar huis.' Meteen stond hij op, pakte zijn bed en ging naar buiten. Iedereen kon het zien! De mensen waren buiten zichzelf, ze prezen God en zeiden: 'Zoiets hebben we nog nooit gezien'.

Johannes 5: 1-9
Daarna was er een joods feest waarvoor Jezus naar Jeruzalem ging. In Jeruzalem ligt bij de Schaap spoort een bassin met vijf zuilengalerijen; in het Aramees heet het 'Betzata'. In die galerijen lag een groot aantal zieken: blinden, verlamden en mismaakten. Er was ook een man bij die al achtendertig jaar ziek was. Jezus zag hem liggen en begreep dat hij allang ziek was. Daarom vroeg hij: 'Wilt u beter worden?' 'Meneer', antwoordde de zieke, 'ik heb niemand om me het bassin in te dragen wanneer het water in beweging komt. Als ik er in afdaal, is een ander me al voor'. 'Sta op,' zei Jezus hem, 'pak uw slaapmat en loop'. Meteen was de man beter; hij pakte zijn slaapmat op en liep.

Verhaal lezen en vragen
Nodig:
- Voldoende kopieën van de twee bij-belverhalen voor iedere deelnemer
- Voldoende gekleurde pennen

Laat iedereen de beide bijbelgedeelten lezen en met een rode pen in beide verhalen twee zinnen onderstrepen die zij opvallend vinden.

In het eerste verhaal wordt het verband gelegd tussen zonde en ziekte; een verband dat niet alleen in jodendom en christendom wijd verbreid is. Overal op de wereld zien mensen boze geesten als oorzaak van ziekte en ongeluk.  Het is niet eenvoudig te zeggen wat Jezus' houding daartegenover is geweest. Soms lijkt het (bijvoorbeeld in het verhaal van de blindgeborene (Joh. 9)) of hij dat verband ontkent. Soms, zoals in het eerste afgedrukte verhaal en in het vervolg van het tweede lijkt het alsof Jezus wel een verband ziet, hoewel hij het nooit tegen de zieke gebruikt.

Vraag: Is er een verband tussen ziekte en zonde, of is dat onzin?

Jezus vergeeft de man zijn zonden omdat hij HUN geloof ziet. Jezus ziet niet het geloof van de man maar het geloof van zijn vrienden. Zij immers hebben hem meegenomen naar Jezus. Wanneer de broer van Jezus, Jakobus, in zijn korte brief aan de joden in het Romeinse rijk schrijft over ziekte en genezing, schrijft hij iets dergelijks. 'Als iemand van u ziek is, moet hij de oudsten van de gemeente laten roepen. Zij moeten voor hem bidden en hem met olie zalven in de naam van de Heer. Dit gelovig gebed zal de zieke redden: de Heer zal hem doen herstellen en hem, als hij gezondigd heeft, vergeven' (Jakobus 5:14,15). Dit vers wordt dikwijls geciteerd als het in de kerk  en daarbuiten gaat om gebedsgenezing. (Let op: het gaat niet om het geloof van de zieke - zoals wij vaak denken - maar om het geloof van de vrienden, de oudsten, de gemeente!)

Mensen zoeken ook tegenwoordig dikwijls hun heil (heling) bij genezers of bij kruidendokters of maken een tocht naar Lourdes.

Vragen:
- Zou jij als je ziek bent, al je vertrouwen stellen in de reguliere geneeskunde? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet? Zou alternatieve geneeskunde ook een mogelijkheid voor je zijn?
- Is gebedsgenezing of alternatieve genezing e.d. een laatste hulp bij •ongelukken?

Als je de twee verhalen vergelijkt zie je dat sommige bewoordingen vrijwel hetzelfde zijn. Het woord dat vroeger met bed werd vertaald ('Neem uw bed op en wandel') staat voor een armelijk matje, dat in Israël werd gebruikt als bed voor de armen. Veel stelde het niet voor; het leek het meest op de rieten matjes die mensen vandaag de dag mee naar het strand sjouwen.

Maar de situatie is totaal verschillend. De ene mens heeft vrienden om hem te redden, de andere mens heeft achtendertig jaar lang - en dan hebben wij het over wachtlijsten! - niemand om hem naar het water te dragen (Volgens de traditie kwam eens in de zoveel tijd een engel naar het bad om het water te beroeren en de eerste die het daarna bereikte, werd genezen).

Vragen:
- Is ziekte gemakkelijker te dragen - of te overwinnen - wanneer je vrienden hebt die voor je klaar staan?
- Hoe ver ben jij bereid te gaan wan¬neer een naaste vriend erg ziek is en een beroep op je doet? (wat vind je van het werk dat een buddy doet?).