Doorgaan naar hoofdinhoud subline-curl

Omzien, afsluiten & beginnen

Over verleden, heden en toekomst.

Omzien, afsluiten, omzien en beginnen
Oud en Nieuw is bij uitstek een periode om terug te blikken op je ervaringen van afgelopen jaar en om vooruit te kijken naar het jaar dat voor je ligt. Dit programma biedt diverse ideeën om hiermee met je jongeren aan de slag te gaan.


Heeft tijd een zin?
Doelstelling: De jongeren ontdekken hoe zij tegen het begrip ‘tijd' aankijken.
Tijdsduur: Tien minuten.
Nodig: Gedicht van Sjaak Teeuwissen uit de bijlage, eventueel een kopie voor elke deelnemer.

Lees het gedicht van Sjaak Teeuwissen voor. Deel het daarna uit op papier of laat het zien op de beamer. Wat herkennen de jongeren in hun eigen leven? Wat herkennen ze helemaal niet? Maak een kort rondje.

Oudejaarsconference maken
Doelstelling: De jongeren en hun leiding ervaren deel zijn van een groep.
Tijdsduur voorbereiding: Twintig minuten tot een hele avond.
Tijdsduur oudejaarsconference: Dertig tot zestig minuten.
Nodig: Diverse materialen (zie benodigdheden), geschikte en sfeervolle ruimte, eten en drinken.

Inleiding
Voor veel jongeren is het belangrijk gemeenschapsgevoel te ervaren. Op een leuke manier terugkijken op het afgelopen jaar werkt samenbindend. Zelf een oudejaarsconference maken over het jeugdwerk is hiervoor geschikt: samen terugblikken, lachen en kritisch kijken naar wat er gebeurd is. Na afloop kun je zowel jongeren als coaches de vraag voorleggen hoe ze het komende jaar jeugdwerk voor zich zien. Zo kan er gelijk al een lijn uitgedacht worden voor het jeugdwerkbeleid van het nieuwe jaar.

Mogelijkheden
Je kunt zo'n oudejaarsconference op verschillende manieren organiseren. Bijvoorbeeld:
1) Je geeft de voorbereiding helemaal uit handen aan de jongeren door hen kort te vertellen wat de bedoeling is en de taken en/of gebeurtenissen te verdelen. Dit kan groepsgewijs of individueel. De jongeren kunnen dan thuis zelf verder aan de slag.
2) Je organiseert een avond waarop de jongeren samenkomen om de oudejaarsconference voor te bereiden. Ze kunnen dan bijvoorbeeld in groepjes aan de slag gaan en houden voor elkaar geheim wat ze bedacht hebben, zodat de oudejaarsconference grotendeels een verrassing blijft.

Benodigdheden
Welke manier je ook kiest, het is belangrijk dat de jongeren genoeg middelen hebben om iets leuks te creëren. Overleg met hen over wensen, middelen en mogelijkheden. Regel wat mogelijk is, zet alles klaar of denk mee over hoe ze eraan kunnen komen. Denk aan foto's, laptop, beamer, verkleedkleren, muziekinstrumenten.

Aandachtspunten
-
Belangrijk is dat de jongeren zelf betrokken zijn bij de voorbereiding van de oudejaarsconference. De voorpret zorgt voor verhalen tussen jongeren en daardoor vragen ze elkaar mee naar zo'n avond. Vertel bij de voorbereiding dat het er om gaat met humor terug te kijken op het jeugdwerk van het afgelopen jaar en dat er tegelijkertijd om een kritische blik gevraagd wordt. Wat was zinvol, waar lagen leerpunten, waar liep je tegenaan?
- Bedenk als jeugdwerkleiders zelf ook iets om te laten zien.
- Bespreek samen met de jongeren wie de oudejaarsconference aan elkaar zal praten. Hoe lang deze gaat duren, hangt af van het aantal jongeren in jouw gemeente en hoe lang de stukjes duren die ze aandragen.
- Kleed de ruimte van tevoren goed aan: zorg voor een gemoedelijke sfeer, een podiumgedeelte, goed geluid en beeld en wat lekkers om te snoepen en drinken.

Goede tijden, slechte tijden (verdieping, 16+)
Doelstelling: De jongeren krijgen de kans om een open gesprek te voeren over moeite en leed dat ze het afgelopen jaar hebben ervaren.
Tijdsduur: zestig minuten.
Nodig: Psalm 90:10 op papier, afbeeldingen van moeite en leed in kleur, twee ruimtes.

Inleiding
Volwassenen zeggen wel eens over jongeren dat ze nog niet veel hebben meegemaakt, daarmee doelend op moeilijke ervaringen. Toch hebben ook de meeste jongeren al zulke ervaringen: een echtscheiding die met vreselijke ruzies verliep, een ouder die ernstig ziek is, een klasgenoot die overlijdt. Of: betrapt bij het stelen van iets en daarna weer verder moeten met je leven, gepest worden en niet bij een groepje horen. In deze werkvorm gaan jullie de confrontatie aan met moeilijke of verdrietige momenten uit het afgelopen jaar. Als je met jongeren over deze ervaringen wilt praten, is de grondvoorwaarde dat er groot vertrouwen is in de groep.

Voorbereiding
Zorg voor een tweede ruimte waar rust en stilte heerst (bijvoorbeeld de kerkzaal of een kamer met rustige muziek). Hang in deze ruimte afbeeldingen in kleur op die moeite en leed laten zien. Je kunt kiezen voor moderne afbeeldingen, bijvoorbeeld foto's van internet. Je kunt ook kiezen voor kunstafbeeldingen die meer aan de fantasie overlaten. Zorg ervoor dat de afbeeldingen niet alles al invullen: een oude oma laat bijvoorbeeld meer ruimte voor een verhaal dan een oude, huilende oma.
Hang ook een leeg vel papier op. Hierbij mag een eigen verhaal worden verteld.

Programma
-
Vertel van tevoren dat je erop rekent dat alles wat er verteld wordt met respect wordt aangehoord en binnen de groep blijft. Leg uit dat de bijeenkomst gaat over de moeite en het leed in een mensenleven.
- Lees vervolgens Psalm 90:10 voor, waarin staat: "Zeventig jaar duren onze dagen, of tachtig als wij sterk zijn. Het beste daarvan is moeite en leed, het gaat snel voorbij en wij vliegen heen."
- Leg uit dat deze Psalm traditioneel gelezen wordt op oudejaarsavond tijdens de kerkdienst.
- Laat de jongeren naar de ruimte gaan die je van tevoren hebt klaargemaakt.
- Vertel dat het soms goed is om ook eens stil te staan bij pijnlijke of verdrietige levenservaringen. Ernaar kijken of het erover hebben, geeft soms lucht.
- Vraag de jongeren om in stilte door de ruimte heen te lopen en één afbeelding te kiezen die hen raakt. Laat in het midden of dit hun eigen verhaal moet zijn; zo kunnen ze zelf bepalen hoe open ze willen zijn.
- Laat de jongeren in een kring gaan zitten met hun gekozen afbeelding (op de grond of op stoelen) .
- Doe zelf ook mee en start het gesprek door toe te lichten waarom je jouw afbeelding hebt gekozen. Vertel dat de jongeren elkaar vragen mogen stellen als ze dat willen, maar ook dat je geen antwoord hoeft te geven op vragen die je te privé vindt of waar je om een andere reden niet op wilt antwoorden. Als het gesprek voor jouw gevoel klaar is, check dan bij de jongeren of zij ook willen afronden.
- Ga daarna met elkaar naar de ruimte waar jullie bij elkaar kwamen. Daar kun je nog kort doorgaan, door te vragen of de jongeren het eens zijn met Psalm 90:10.
- Ter afronding kun je vragen hoe ze de bijeenkomst hebben ervaren.

Kijken in de toekomst (verdieping, 12+)
Doelstelling: De jongeren denken na over hun toekomst.
Tijdsduur: twintig minuten.
Nodig: Werkblad uit de bijlage, pennen.

Deel onder de jongeren een werkblad uit waarop de volgende vragen staan: 1) Als ik 16 jaar ben, wil ik... 2) Als ik 18 jaar ben, doe ik... 3) Als ik 25 jaar ben, ga ik... 4) Als ik 40 jaar ben, ... 5) Als ik 65 jaar ben, wil ik... 6) Als ik 80 jaar ben, wil ik ...

Laat de antwoorden individueel invullen en bespreek ze daarna. Vraag erbij: Wat heb je nodig om dat te bereiken? Stel vervolgens de vraag: Is alles te plannen in je leven?

Lees Psalm 90:12 voor, waar staat: "Leer ons zo onze dagen te tellen dat wijsheid ons hart vervult." Welke wijsheid hebben de jongeren nodig om door het leven te gaan? Wissel daarover van gedachten in de groep.

Vadertje Tijd
Doelstelling: De jongeren ervaren op een humorvolle wijze tijdsdruk.
Tijdsduur: twintig minuten.
Nodig: Een zandloper (liefst zo groot mogelijk), wit laken voor om de heupen en vleugels voor op de rug, stopwatch, vijftien vragen, vellen papier met A en B voor de deelnemers, rol behang, afbeelding van Vadertje Tijd
Laat een afbeelding zien van Vadertje Tijd. Vertel dat hij in de kunst wordt afgebeeld als de personificatie van de tijd. Zijn attributen zijn een zeis en een zandloper. Vraag de jongeren of zij weten waarom hij een zeis en een zandloper bij zich heeft. In dit spel strijdt iedereen tegen Vadertje Tijd. Doel van het spel is om ervoor te zorgen dat je niet door hem wordt ingehaald. Geef een van de jongeren de rol van Vadertje Tijd. Deze persoon heeft een zandloper in zijn hand en eventueel een doek om de heupen en vleugels op zijn rug. Je bent zelf de spelleider.

Maak op een rol behangpapier vakken met de nummers nul tot en met twintig. Laat de jongeren allemaal beginnen op nummer zeven en Vadertje Tijd op nummer nul. Laat de jongeren als pion een persoonlijk item inleggen, zoals een schoen, een haarspeldje, een telefoon of een horloge.

De bedoeling is dat zowel de jongeren als Vadertje Tijd vijftien vragen beantwoorden. De vragen gaan natuurlijk over het jeugdwerk/kerkenwerk van het afgelopen jaar of over actualiteiten van het afgelopen jaar. Verzin, voorafgaand aan dit spel, bij alle vragen zelf twee antwoorden: één antwoord dat van toepassing is op jullie situatie en één fout antwoord op de vraag. Verdeel de goede en foute antwoorden willekeurig over A en B. De jongeren beantwoorden de vragen door een vel met een A of een B omhoog te houden. Daar hebben ze steeds vijf seconden voor.

Bij een goed antwoord gaan de deelnemers één stap vooruit en Vadertje Tijd twee stappen. Is het antwoord fout dan blijf je staan. De jongeren die worden ingehaald door Vadertje Tijd, blijven in het spel. Pas als alle vragen doorlopen zijn, blijkt wie er nou echt is ingehaald en wie niet. Zo blijft het spannend!